Compliance management systém v Teplárně Liberec

Papíry

Společnost Teplárna Liberec, a. s., a celá skupina ENETIQA v České republice klade v rámci své činnosti důraz na dodržování právních předpisů a etických norem. Za tímto účelem byl zaveden ve všech společnostech skupiny ENETIQA v České republice systém Compliance managementu, jehož účelem je vymezení a dodržování etických a právních pravidel chování společnosti Teplárna Liberec, a. s., a všech jejích zaměstnanců jak ve sféře obchodních vztahů, tak i v dalších oblastech její činnosti a existence.

Cílem Compliance managementu je sjednocení postupů a dosažení právního souladu u obchodních a vnitřních procesů v rámci společností skupiny ENETIQA, a to prostřednictvím nastavení příslušných interních řídících a kontrolních mechanismů.

Tímto svým přístupem skupina ENETIQA jasně a veřejně deklaruje, že veškeré její jednání odpovídá požadavkům právních a etických pravidel platných především pro:

 

  • Hospodářskou soutěž
  • Finanční a daňové záležitosti včetně legalizace výnosů z trestné činnosti

  • Zaměstnanecké vztahy včetně zajištění rovnosti příležitostí
  • Bezpečnost a ochranu zdraví při práci

  • Potírání korupce

  • Ochranu životního prostředí

 

Součástí organizační struktury je ve skupině ENETIQA v České republice Manažer Compliance. Ten odpovídá za dodržování pravidel Compliance management systému v rámci skupiny ENETIQA, a kromě jiného poskytuje také zaměstnancům skupiny ENETIQA poradenství ve všech otázkách Compliance management systému, a na základě příslušných opatření rozvíjí mezi zaměstnanci všech společností skupiny ENETIQA povědomí o Compliance.

Tato dobrovolně přijatá pravidla tvoří nedílnou součást skupiny ENETIQA a jsou podstatná pro jakékoli rozhodování v rámci skupiny. Činnosti, které lze zahrnout pod Compliance management systém, tak přispívají k plnění strategických záměrů skupiny ENETIQA a jsou součástí obecného úsilí o posílení vlivu Compliance na fungování a řízení obchodních společností. Společnost Teplárna Liberec, a. s., stejně jako celá skupina ENETIQA, je přesvědčena, že stabilita, ekonomická prosperita a vysoký kredit skupiny jsou dlouhodobě udržitelné, pokud každý její zaměstnanec bude jednat v souladu s pravidly Compliance management systému.