Legislativa

Legislativa

V případě, že dojde mezi společností Teplárna Liberec, a. s., a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o dodávce tepelné energie, kupní smlouvy anebo smlouvy o poskytování služeb v oblasti teplárenství, plynárenství a elektroenergetiky, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Energetický regulační úřad, Odbor právní ochrany spotřebitele, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, e-mail: podatelna@eru.cz, webové stránky: www.eru.cz.

Teplárenství

 

 • Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie, v platném znění;
 • Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství, v platném znění;
 • Vyhláška č. 405/2015 Sb., o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, v platném znění;
 • Vyhláška č. 478/2006 Sb., o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla, v platném znění;
 • Vyhláška č.  207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, v platném znění;
 • Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších změn.
Ministerstvo průmyslo a obchodu liberec

Energetika (plynárenství, teplárenství, elektřina)

 

 • Zákon č. 458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění;
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění;
 • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, v platném znění;
 • Nařízení vlády č. 349/2022 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci, v platném znění;
 • Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, v platném znění;
 • Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění;
 • Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2022 ze dne 30. září 2022, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie;
 • Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 13/2022 ze dne 14. listopadu 2022, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny;
 • Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 14/2022 ze dne 14. listopadu 2022, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.
Teplnárna

Obecné

 

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), v platném znění;
 • Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění;
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění;
 • Zákon č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, v platném znění;
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;
 • Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Ochrana životního prostředí

 

 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění;
 • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostřední, v platném znění;
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění;
 • Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, v platném znění.
Hory